List of active policies

Name Type User consent
Ochrona Danych Osobowych Site policy All users

Summary

Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych RODO (GDPR) – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Naszym obowiązkiem jest zapewnienie Państwu wszelkich praw wynikających z nowych regulacji. Prosimy o zapoznanie się z poniższą Klauzulą informacyjną

Priorytetem naszej Uczelni jest ochrona Państwa danych i bezpieczne ich przetwarzanie.

Niniejsza Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (zwana dalej „Informacją”) zawiera ogólny opis dotyczący przetwarzania danych osobowych obecnych oraz potencjalnych studentów przez Wyższą Szkołę Zdrowia Urody i Edukacji w Poznaniu oraz praw im przysługujących.

Full policy

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wyższą Szkołę Zdrowia Urody i Edukacji w Poznaniu z siedzibą przy ul. Brzeźnicka 3, 60-133 Poznań,  tel. 61 655 85 85, fax. 61 655 85 70, NIP: 779-21-91-633.
  2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt mailowy  z Inspektorem ochrony danych osobowych mail: dziekanat@wszuie.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie dobrowolnej zgody w celu rekrutacji i realizacji procesu dydaktycznego.
  4. Podstawą prawną  do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawa z dnia 27 lipca 2005 (Dziennik Ustaw 2005 nr 164 poz. 1365 wraz z późniejszymi zmianami).
  5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, a  w przypadku przyjęcia na studia przez okres 50 lat – zgodnie z przepisami § 4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
  7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą   poddawane profilowaniu.
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.